szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statut:
Statut PPK

UCHWAŁA Nr VII/26/W/97

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach z dnia 08 października 1997 r.

w sprawie: zatwierdzenia statutu Spółki

Na podstawie § 13 ust. 7 umowy Spółki Zgromadzenie Wspólników PPK Sp. z o.o. w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Spółki w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr VII/26/W/97

z dnia 08 października 1997 r.

STATUT

Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Pyrzycach


Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod nazwą: (firma)

PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach, a skrótowa nazwa Spółki brzmi: P.P.K. Sp. z o.o.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Pyrzyce.

Adres Spółki: 74-200 Pyrzyce, ul. Kościuszki 26.

§ 3

 1. Założycielem Spółki jest Gmina Pyrzyce.
 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pyrzycach.

§ 4

 1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15-09-2000 r. (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z 200 r. z późn. zmianami), Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 13-07-1990 r. (Dz.U. nr 51, poz. 198 z poźn. zmianami) oraz Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, poz. 43 z 1997 r. z późn. zmianami)
 2. W sprawach nieokreślonych w statucie stosuje się przepisy wymienione w ust. 1•

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

Rozdział II PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA – SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest::

  1. produkcja i dostawa wody,
  2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  3. utrzymanie porządku i czystości,
  4. obsługa i utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitamo-estetycznym urządzeń komunalnych,
  5. usługi pogrzebowe i cmentarne,
  6. obsługa i utrzymanie we właściwym stanie technicznym infrastruktury komunalnej,
  7. rozwijanie i świadczenie usług na rzecz ludności i innych jednostek gospodarczych (stolarskich, budowlanych, warsztatowych, diagnostycznych pojazdów) i innych,
  8. eksploatacja żwirowni,
  9. prowadzenie działalności handlowej i usługowej związanej z działalnością Spółki,
  10. utrzymanie i konserwacja zieleni.

Rozdział III KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 7

 1. Fundusz założycielski oraz fundusze przedsiębiorstwa Komunalnego, o którym mowa w § 5 ust. 2 tworzą kapitał własny Spółki.
 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł. (cztery miliony).
 3. Kapitał zakładowy dzieli się na 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
 4. Wszystkie wyżej wymienione udziały należą od chwili przekształcenia przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 3 ust. 2 do Gminy Pyrzyce.
 5. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§ 8

 1. Pracownikom Spółki i innym uprawnionym osobom przysługuje prawo nieodpłatnego nabycia 15 % udziałów należących do Gminy Pyrzyce w dniu rejestracji Spółki.
 2. Zasady i tryb nabywania nieodpłatnie udziałów przez pracowników Spółki określają przepisy ustawy z dnia 50.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, póz. 561) wraz ze zmianami: Dz.U. Nr 156, póz. 775 oraz z 1997 r. Nr 52, póz. 184; Nr 98, póz. 605 i Nr 106, póz. 675).
 3. Ogólną liczbę nieodpłatnie nabytych udziałów przez pracowników Spółki określa się w ilości 12.000 - przy czym wartość nominalna nabywanych udziałów nie może przekroczyć iloczynu uprawnionych pracowników oraz kwotę średnich wynagrodzeń miesięcznych szczegółowo określonych w art. 56 ust. 2 i 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, według stanu zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
 4. Szczegółowe zasady nabycia odpłatnie udziałów przez uprawnionych pracowników określi Regulamin opracowany przez Zarząd Spółki i zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

§ 9

Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 10

 1. Kapitał zapasowy może być tworzony z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być niższy niż 8 % zysku do podziału.
 2. Odpis na kapitał zapasowy można zaniechać, jeżeli wartość tego kapitału będzie równa 1/5 wartości kapitału zakładowego.
 3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat

bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.

§ 11

Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą być tworzone inne fundusze celowe.

Rozdział IV WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza.
 3. Zarząd Spółki.

A. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 13

 1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, Zarząd Spółki jest zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Wspólników w ciągu 4 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego•
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Wspólnika (Wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 - jedną dziesiątą część kapitału zakładowego).
 4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników lub udziałowców powinno nastąpić w ciągu 2-ch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników, jeżeli:
  1. Zarząd nie zwołał go w terminie określonym wyżej,
  2. Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa wyżej,

§ 14

Uchwały Zgromadzenia Wspólników mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 15

 1. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
 2. Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników oraz udziałowcy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 17

 1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.
 2. Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.
 3. Głosowanie przez Pełnomocników jest dopuszczalne.
 4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników przewidziane w § 15 ust. 12-16 umowy Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów oddanych.

§ 18

Głosowanie jest jawne.

Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, bądź pociągnięcia ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych Wspólników.

§ 19

 1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady
 2. Nadzorczej i zarządza oraz przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród wspólników lub ich pełnomocników.

 3. Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad,

§ 20

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  1. zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
  3. podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
  4. kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
  5. wybór i odwołanie członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej.
  6. decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
  7. zatwierdzanie regulaminu Spółki oraz regulaminu Zarządu i uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
  8. emisja obligacji,
  9. postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczą sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,
  10. tworzenie funduszy celowych,
  11. nabycie i zbycie nieruchomości,
  12. określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
  13. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
  14. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  15. zmiana umowy Spółki (aktu założycielskiego),
  16. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie Spółki,
  17. określenie wysokości zaciągania zobowiązań przez Zarząd Spółki na dany rok obrachunkowy,
  18. wyrażanie zgody na zbywanie udziałów i oddanie ich w zastaw,
  19. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki,
  20. zwrot dopłat.

 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają inne sprawy określone w Kodeksie Handlowym

B. RADA NADZORCZA

§ 21

 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.
 2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok. Następne Rady Nadzorcze powoływane są na dwa lata.

 3. Zgromadzenie Wspólników wybiera trzech członków Rady Nadzorczej, zaś dwóch członków wybierają pracownicy przekształconego przedsiębiorstwa.
 4. Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników określi regulamin wyborczy uchwalony przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej, a zatwierdzony przez zebranie załogi.

§ 22

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na żądanie dwóch członków Rady.
 3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
 4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
 5. Regulamin powinien określać zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i innych czynnościach Rady.

§ 23

 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał, w siedzibie Spółki.
 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać Zgromadzenie Wspólników w każdym innym terminie z różnych przyczyn.

§ 24

 1. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w jej posiedzeniu co najmniej 3 członków.
 2. Tryb postępowania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

C. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 25

 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Dyrektora Zarządu*
 2. Liczbę członków Zarządu określa Zgromadzenie Wspólników.
 3. Powołanie i odwołanie Zarządu następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 26

 1. Zarząd Spółki udziela prokury.
 2. Prokura może być w każdej chwili odwołana. 5. Udzielenie i wygaśnięcie prokury należy zgłosić celem wpisania do rejestru handlowego.

§ 27

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz prowadzi wszystkie czynności przypisane prawem.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
 3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.

§ 28

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz podpisywania umów w imieniu Spółki jest Dyrektor Zarządu samodzielnie lub łącznie z prokurentem.

Rozdział V GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 30

 1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie samodzielnie ustalonych planów wieloletnich i rocznych.
 2. Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 3. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrachunkowego sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie. Dokumenty, o których mowa wyżej Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz udostępnia Wspólnikom,

§ 31

Spółka tworzy następujące kapitały:

 1. kapitał zakładowy,
 2. kapitał zapasowy,

§ 32

 1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.
 2. Spółka przeznacza co roku co najmniej osiem procent zysku do podziału na zasilenie kapitału zapasowego,
 3. Zasilenie kapitału zapasowego może być zaniechane, gdy przekroczy on jedną trzecią kapitału zakładowego.
 4. Spółka może tworzyć z zysku kapitały rezerwowe i inne fundusze.

§ 33

 1. Część zysku Spółki pozostała po opłaceniu podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz po zasileniu funduszy Spółki dzieli się między Wspólników, chyba że uchwała Wspólników postanowi inaczej.
 2. Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom następuje w terminie oznaczonym uchwałą Wspólników, nie później jak w terminie trzech miesięcy od podjęcia uchwały o podziale zysku.

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

W przypadku, gdy straty przekroczą sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również postawić wniosek o rozwiązanie Spółki, jeżeli po utraceniu kapitału zapasowego interesy Spółki nie dostarczały co najmniej przez dwa kolejne lata żadnej dywidendy udziałowcom. Z wnioskiem takim mogą wystąpić udziałowcy dysponujący jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 35

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Likwidatorzy firmę Spółki podpisywać będą łącznie.

§ 36

 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w prasie.
 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki na tablicach ogłoszeń.

§ 37

Wszelkie spory, powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.

 
informacje udostępnił:Jolanta Pituch
data udostępnienia: 2003-09-17 10:17:04
ostatnia modyfikacja: Jolanta Pituch 2003-09-17 17:23:28 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 58158