szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zamówienia do 30 000 Euro:
PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMÓW

Zarządzenie wewnętrzne nr ZPS/8/2014

Prezesa Zarządu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z .o.o. w Pyrzycach

z dnia 25.06.2014
W sprawie:

udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dla projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.§ 1


Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o wyrażonej w złotych równowartości określonej kwoty euro należy przez to rozumieć wyrażoną w złotych równowartość określonej kwoty euro według kursu zgodnego z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę do przeliczenia wartości zamówień publicznych.§ 2


2.1.Zarządzenie dotyczy dostaw, usług i robót budowlanych realizowanych dla projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach” o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

2.2 Wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją projektu oraz zgodne z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

2.3. Wydatki muszą zapewniać osiągnięcie najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach.


§ 3


Przy udzieleniu zamówień o wartości poniżej 30 000 euro należy kierować się zasadą bezstronności, zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.


§ 4


4.1. Udzielenie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro dokonywane winno być w formie rozeznania rynku.

4.2. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku to w szczególności: skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe wraz z otrzymanymi ofertami, czy tez wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców.

4.3. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą mieć formę pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe zawierające datę wydruku, oferty lub informacje przesłane przez wykonawców z własnej inicjatywy.

4.4. Zapytanie obejmuje minimum 3 oferty Do prowadzonego postępowania należy wypełnić załącznik nr 1 do zarządzenia a następnie przedłożyć Prezesowi Zarządu do zatwierdzenia.

4.5 Osoby biorące udział w postępowaniu składają oświadczenie o zachodzeniu lub nie zachodzeniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy PZP – załącznik nr 2 .

4.6. Zamówienia zostaje udzielone na podstawie:

4.6.1. Zlecenia przy zamówieniu o wartości poniżej 2000 zł netto.

4.6.2 Umowy zawartej w formie pisemnej przy zamówieniu o wartości powyżej 2000 zł netto.


§ 5


Wszystkie wymagane i kompletne dokumenty powinny zostać zarchiwizowane zgodnie z Procedurą Archiwizacji.

§ 6Traci moc zarządzenie wewnętrzne nr ZPS/15/2011.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
informacje udostępnił:Karolina Woźna
data udostępnienia: 2012-01-12 09:26:10
ostatnia modyfikacja: Karolina Woźna 2014-09-24 13:20:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 58158