szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
do 30 000 zakończone:
załacznik nr 1 do zapytania ofertowego - wzór umowy

 

UMOWA


zawarta w dniu ................................. pomiędzy:

Pyrzyckim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z .o.o.

ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce,

KRS 0000209900 XIII Wydział Gospodarczy KRS Szczecin Centrum

reprezentowanym przez

Krzysztofa Wancerza – Prezesa Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym

a


................................................................................

................................................................................

reprezentowaną przez

................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą


§ 1.


 1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia zapytania o cenę, zamówienie o progu nie przekraczającym 30 000 Euro.


§ 2.


 1. Przedmiot umowy, zwany dalej „zadaniem”, obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwanych dalej „artykułami”, których wykaz znajduje się w załączniku nr 1 –Opisie Przedmiotu Zamówienia.

 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie:

 1. zgodnie ze Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz z Ofertą Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy;

 2. w terminie do 05 grudnia 2014r.


§ 3.


 1. Strony uzgadniają, że za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie całkowite w kwocie ........................... złotych brutto (słownie ................................) .

 2. Zapłata wynagrodzenia całkowitego nastąpi jednorazowo po dostarczeniu Zamawiającemu wszystkich artykułów i zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy o numerze …............................................................................................................................................, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół sporządzony przez Strony zgodnie z § 4. Fakturę VAT należy doręczyć Zamawiającemu pod adres: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. x .o.o. ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce.

 3. Dniem zapłaty wynagrodzenia całkowitego jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

 4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia całkowitego Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.


§ 4.


 1. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej materiałów promocyjnych objętych zamówieniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji w terminie 10 dni od zawarcia umowy pliki poglądowe zawierające projekty rozmieszczenia oznakowania na poszczególnych materiałach promocyjnych.

 2. Zamawiający akceptuje projekt poszczególnych materiałów promocyjnych w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania ich przez Wykonawcę. Pisemna akceptacja projektów stanowi warunek rozpoczęcia dostawy materiałów promocyjnych będących przedmiotem niniejszej umowy.

 3. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedstawionego projektu Wykonawca w terminie dalszych 2 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu kolejny projekt uwzględniający zgłoszone uwagi.

 4. Okres dokonywanych uzgodnień o których mowa w pkt 2 i 3 jest zawarty w terminie wykonania umowy wskazanym w § 3 niniejszej umowy i nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania jego przedłużenia.


§ 5.


 1. W terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę zadania do odbioru Strony sporządzą protokół z wykonania zadania, zwany dalej „protokołem”.

 2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

 1. datę i miejsce jego sporządzenia;

 2. oświadczenie Zamawiającego o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania zadania, w

tym o braku albo o istnieniu wad artykułów.

 1. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole, jeżeli stwierdzi, że zadanie wykonano w sposób niezgodny z umówionym przez Strony, wskazanym w szczególności w załącznikach nr 1 i 2 do umowy.

 2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole, Zamawiający pisemnie wyznaczy Wykonawcy

stosowny termin nie dłuższy jednak niż 10 dni, w celu:

 1. usunięcia stwierdzonych protokołem wad artykułów, lub

 2. dostarczenia artykułów, których Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust. 2 pkt 2.

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady (w tym poprzez dostarczenie artykułów wolnych od wad w miejsce wadliwych) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez osobnego wynagrodzenia z tego tytułu.

 1. Wraz z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego na podstawie ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej określonej w § 7 ust. 1.

 2. Strony uzgadniają, że:

 1. w razie zawinionego uchylania się przez Zamawiającego od sporządzenia protokołu w terminie określonym w ust. 1, zadanie poczytuje się za wykonane w całości należycie, a Wykonawca może wystawić fakturę VAT – § 3 ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się;

 2. w razie zawinionego uchylania się przez Wykonawcę od sporządzenia protokołu w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający może z upływem tego terminu od umowy odstąpić.


§ 6.


 1. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakakolwiek część zadania nie zostanie wykonana w umówionym zakresie lub terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę i prawdopodobny czas opóźnienia.


§7.


 1. W razie niewykonania zadania w zakresie dotyczącym danego rodzaju artykułu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia przewidzianego za ten rodzaj artykułu określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

 2. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zadania w zakresie dotyczącym danego rodzaju artykułu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia przewidzianego za ten rodzaj artykułu określonego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy – licząc od dnia upływu terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 2.

 3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego

zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.

 1. Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia całkowitego kwotę stanowiącą równowartość tych kar, i tak pomniejszone wynagrodzenie całkowite wypłaci Wykonawcy.


§ 8.


 1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:

 1. ze strony Zamawiającego: Karolina Chiciak – tel: 91 579 19 60 ;

 2. ze strony Wykonawcy: ….............................................

 1. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy w rozumieniu § 8 ust. 2.


§ 9.


  1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1.

  2. Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  3. Spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy Strony zgodnie poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

  4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: po 2 dla każdej ze stron.

  5. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

 1. załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

 2. załącznik nr 2 Kopia Oferty Wykonawcy.


WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Nazwa

Opis

ilość

Balony

Przedmiotem zamówienia są gumowe baloniki reklamowe z nadrukiem o średnicy ok. 30 cm. Kolor biały. Zatyczki i patyczki do mocowania białe. Nadruk symboli opisanych w pkt 1, b) powyżej: sitodruk dwustronny, monochromatyczny w kolorze czarnym.

1.000 szt.

Kalendarze

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy.

Kalendarz w formacie B5, około 176x250 mm, język co najmniej polski, angielski, niemiecki.

Kalendarium 12 miesięcy (od stycznia 2015 do grudnia 2015), w układzie jeden tydzień na dwóch stronach (tzw. tygodniowe), dni świąteczne wyróżnione, skrócone kalendarium roku u dołu strony. Nazwa miesiąca powinna znajdować się na górze kalendarium.

W dni powszednie zakres godzin co najmniej od 7 do 17 w układzie godzinowym. Kalendarz ma zawierać skrócone kalendarium roku 2014, 2015 i 2016.

Wyklejka: papier wyklejkowy (ok. 130g), zadrukowana przód i tył, projekt wykonany przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym zawierający nazwę projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach”.

Oprawa: piankowa, okleina termoprzebarwialna z tworzywa sztucznego typu Vivella lub podobnego, wykończenie: tłoczenie - roku oraz symboli opisanych w pkt 1, b) powyżej.

Kolor oprawy granatowy.

Wnętrze: blok introligatorski, szyty nićmi, perforacja narożników, papier chamois (barwiony w masie), gramatura ok. 70g.

Tasiemka: 2 indywidualne wstążki.

100 szt.

Naklejki

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie naklejek informacyjnych papierowych na folii samoprzylepnej o wymiarach 7 cm (szerokość) x 5 cm (wysokość).


Naklejki informacyjne muszą spełniać normy graficzne określone w dokumentach opisanych w pkt 1 a) oraz zawierać następujące treści i logotypy:

 1. Logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności.

 2. Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

 3. Logo Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pyrzycach w miejscu oznaczonym jako logo Beneficjenta

 4. Informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.


500 szt.

Zestawy piśmiennicze

Przedmiotem zamówienia są zestawy piśmienne składające się z pióra wiecznego oraz długopisu.

Materiał:

etui – skóra w kolorze czarnym

długopis i pióro – stal nierdzewna


Kolor: długopis i pióro – srebrne.


Wymiary: długopis i pióro długość ok. 13 cm, średnica nie więcej niż 1,2 cm


Wykończenie: wysokiej jakości

dwuelementowy zestaw:

Długopis: wkład wymienny w kolorze niebieskim lub czarnym - pełny, uchwyt mocujący, końcówka dolna przykręcana,

pokryty laką z wykończeniami chromowanymi, mechanizm otwierania poprzez naciśniecie przycisku na nasadce. Długość długopisu ok. 13 cm.

Pióro wieczne – stal nierdzewna, korpus i skuwka pokryte lakierem w kolorze srebrnym. Stalówka w rozmiarze M lub F, przystosowane do użytkowania wraz z nabojami, 2 naboje startowe. Długość pióra – ok. 13 cm.

Grawerowanie: laserowe na piórze i długopisie, oznakowanie

zgodne z wymogami opisanymi poniżej.

Wykończenie etui : tłoczenie - symboli UE opisanych poniżej

Na piórze i długopisach oraz etui zostaną umieszczone: logo zgodnie z wytycznymi POIiŚ, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, logo Unii Europejskiej oraz PPK Pyrzyce - zgodnie zasadami opisanych w pkt 1, b) powyżej.

60 szt.

Torby

Przedmiotem zamówienia są bawełniane torby z nadrukiem, torba z długim uchwytem (wymiary +/- 38x42 cm, ucho o długości ok. 80 cm). Torby trwałe, nie ulegające szybkiemu zużyciu (rozciąganie, rozerwanie) przy normalnym użytkowaniu. Nadruk trwały w kolorze granatowym.

Na torbach zostaną umieszczone loga zgodnie z zasadami opisanych w pkt 1, b) powyżej.

200 szt.

PenDrive

Przedmiotem zamówienia są pen – drive USB 2: 8GB Metalowy, kolor srebrny z zatyczką zabezpieczającą wtyk USB. Znakowanie – grawer zgodnie z zasadami opisanych w pkt 1, b) powyżej.

60 szt.

Kubki

Przedmiotem zamówienia są kubki ceramiczne, przystosowane do mycia w zmywarce, kolor granatowy, błyszczący. Nadruk w metodą wypalania w kolorze białym. Kubek pakowany w dobrej jakości kartonowe opakowanie jednostkowe dostosowane wielkością do wymiarów kubka.

Na kubkach zostaną umieszczone: logo zgodnie z zasadami opisanych w pkt 1, b) powyżej.

100 szt.

Parasole

Przedmiotem zamówienia jest parasol, 8 paneli o wymiarach wysokość ok. 100 cm, średnica ok. 100-120 cm poliester lub nylon, z drewnianą wygiętą rączką, otwieranie automatyczne. Kolor parasola granatowy. Nadruk trwały w kolorze białym zgodnie z zasadami opisanych w pkt 1, b) powyżej. .

100 szt

Długopisy

Przedmiotem zamówienia jest długopis przyciskany posiadający korpus z tworzywa sztucznego, wykonany z materiałów biodegradowalnych, z wymiennym wkładem, długość długopisu ok. 14 cm.

Kolor długopisu: biały

Trwały nadruku w kolorze granatowym zgodnie z zasadami opisanych w pkt 1, b) powyżej.

500 szt.

Tablice pamiątkowe

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Zaprojektowanie tablic pamiątkowych zgodnie z dokumentami: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

 2. Wykonanie zaprojektowanej tablicy po jej akceptacji przez Zamawiającego.

 3. Dostawę tablic do siedziby Zamawiającego

Specyfikacja tablic:

 1. Wymiary: 1 m (szerokość) x 0,7 m (wysokość)

 2. Ilość: 3 szt.

 3. Warunki jakie musi spełniać tablica:

 • wykonanie z tworzywa sztucznego odpornego na rozwarstwianie.

 • trwały nadruk

 • wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych

 • co najmniej 5 lat gwarancji

 • wysoka sztywność

 • grubość min. 3 mm

Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące treści i logotypy:

 1. Logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Funduszu Spójności.

 2. Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

 3. Logo Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pyrzycach w miejscu oznaczonym jako logo Beneficjenta.

 4. Hasło promocyjne: Dla rozwoju infrastruktury i środowiska.

 5. Tytuł projektu.

 6. Informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Pole zajmowane przez logotypy wraz z hasłem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powinno zajmować – min. 25 % powierzchni tablicy pamiątkowej.


Wzory tablic w formatach AI, CDR, GIF, JPEG, PNG dostępne są na stronie internetowej: www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji.

3 szt.

 
informacje udostępnił:Karolina Woźna
data udostępnienia: 2014-11-03 13:05:43
ostatnia modyfikacja: Karolina Woźna 2018-06-07 12:43:54 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 58159