szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Ochrona danych osobowych. Wyznaczenie IODO:
Informacja o ochronie danych osobowych. Wyznaczenie IODO

INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z koniecznością zapewnienia stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz w związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych DZ. U 2018.1000,  informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

1.     Administratorem Państwa danych osobowych jest Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z .o.o. w Pyrzycach z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26.

2.     Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o. wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych, którym jest Pani Karolina Chiciak.  Z Inspektorem kontakt możliwy jest drogą e-mailową: chiciak.k@ppkpyrzyce.pl lub telefoniczną: 91 579 19 62.

3.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a)     Zawarcia i wykonania umów (np. umowy na odbieranie nieczystości płynnych, odbierania nieczystości stałych, na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, na wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, kwestii związanych z administrowaniem cmentarzami, np. przycinki gałęzi na cmentarzu, świadczenia usług pogrzebowych, kwestii związanych z zarządzaniem zasobami komunalnymi) w tym zapewnienia właściwej jakości świadczonych usług (np. usuwanie awarii) przez okres trwania umowy jak i po jej zakończeniu – przez okres rozliczeń.

b)     Dla celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z .o.o. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art. 6 ust 1 lic c Rozporządzenia 2016/679), np. wystawianie faktur, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych przez czas określony w przepisach podatkowych, itp.

c)     W celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z .o.o. polegającego na ustaleniu/dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lic f Rozporządzenia 2016/679)

4.     Państwa dane osobowe są pozyskiwane na drodze zawierania umów, umów cywilno-prawnych lub innego stosunku cywilno-prawnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji.  Państwa dane osobowe pozyskane za zgodą z tytułu umowy, umowy cywilno-prawnej lub innego stosunku cywilno-prawnego będą przetwarzane przez okres ich trwania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne  Sp. z .o.o. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

5.     Podanie danych osobowych jest wymagane przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z .o.o. w celu zawarcia i realizacji umów, umów cywilno-prawnych lub innego stosunku cywilno-prawnego za wyjątkiem danych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umów, umów cywilno-prawnych lub innego stosunku cywilno-prawnego.

6.     Państwa dane osobowe będą przekazywane:

a)     Podmiotom świadczącym działalność pocztową i kurierską,

b)     Bankom w zakresie realizacji płatności,

c)     Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

d)     Podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne,

e)     Podmiotom działającym na nasze zlecenie, np. świadczące pomoc prawną.

7.     Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8.     Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

9.     Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszeni danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzanych danych osobowych. Z powyższych uprawnień można skorzystać składając wniosek w Sekretariacie Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego lun drogą e-mailową na adres: chiciak.k@ppkpyrzyce.pl. W celu weryfikacji uprawnień do złożenia takiego wniosku, może być konieczne pozyskanie od Państwa dodatkowych informacji, które to uprawnienie uwierzytelnia.

10.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679. Organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z .o.o. pragnie zapewnić, ze dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 
informacje udostępnił:Karolina Woźna
data udostępnienia: 2018-06-07 12:45:50
ostatnia modyfikacja: Karolina Woźna 2018-06-07 12:45:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 58159